Blikání titulku okna

Postup:
V modulu deklarujte následující funkci:

Declare Function FlashWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal bInvert As Long) As Long
* deklarace musí být na jednom samostatném řádku

Do formuláře připojte prvek Timer a jedno tlačítko. Prvku Timer nastavte vlastnost Interval = 100.

Na událost Timer1_Timer() napište následující kód

Dim Success As Long

Success = FlashWindow (Me.Hwnd,1)

Na událost tlačítka Command1_Click vepište následující kód:

Timer1.Enabled = Not Timer1.Enabled

Při spuštění formuláře se titulek rozbliká podle rychlosti nastavené intervalem prvku Timer. Klepáním na tlačítko se blikání vypne a zapne.

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém