Průhledný formulář

Postup:
V modulu deklarujte:

Public Const GWL_EXSTYLE = (-20) 
Public Const WS_EX_TRANSPARENT = &H20& 
Public Const SWP_FRAMECHANGED = &H20 
Public Const SWP_NOMOVE = &H2 
Public Const SWP_NOSIZE = &H1 
Public Const SWP_SHOWME = SWP_FRAMECHANGED Or _
   SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE 
Public Const HWND_NOTOPMOST = -2 

Declare Function SetWindowLong Lib "user32" _ 
   Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _
   ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long 

Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _ 
   (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As Long, _
   ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal cx As Long, _
   ByVal cy As Long, ByVal wFlags As Long) As Long

Do projektu přidejte formulář, kterému nastavte BorderStyle = 0 ShowInTaskBar = False a na něj dejte tlačítko. Na událost Click tlačítka zapište:

Private Sub Command1_Click() 

   SetWindowLong Me.hwnd, GWL_EXSTYLE, WS_EX_TRANSPARENT 
   SetWindowPos Me.hwnd, HWND_NOTOPMOST,  _
      0&, 0&, 0&, 0&, SWP_SHOWME 

End Sub

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém