Přesouvání formuláře bez titulku

Postup:
Do deklarační části formuláře zapište:

Private Declare Function SendMessage Lib "User32" _
Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long

Private Declare Sub ReleaseCapture Lib "User32" ()
Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1
Const HTCAPTION = 2

Na událost Form_MouseMove:

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, _
   X As Single, Y As Single)

   Dim lngReturnValue As Long
   
   If Button = 1 Then
      Call ReleaseCapture
      lngReturnValue = SendMessage(Form1.hWnd, WM_NCLBUTTONDOWN, _
         HTCAPTION, 0&)
   End If

End Sub

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém