Mřížka pro změnu formuláře

Postup:
Založte nový projekt. Do deklarační části formuláře zapište:

Private Type RECT
   Left As Long
   Top As Long
   Right As Long
   Bottom As Long
End Type

Private Declare Function DrawFrameControl Lib "user32" _
   (ByVal hdc As Long, lpRect As RECT, ByVal un1 As Long, _
   ByVal un2 As Long) As Long
Private Declare Function GetClientRect Lib "user32" _
   (ByVal hwnd As Long, lpRect As RECT) As Long

Private Const DFCS_SCROLLSIZEGRIP = &H8
Private Const DFC_SCROLL = 3

Private Sub Form_Resize()

   Dim rct As RECT

   On Error Resume Next
   Cls

   GetClientRect Me.hwnd, rct
   With rct
      .Left = .Right - 17
      .Top = .Bottom - 17
      DrawFrameControl Me.hdc, rct, DFC_SCROLL, DFCS_SCROLLSIZEGRIP
   End With

End Sub

Zpět

Autor: The Bozena

iReklama.cz - nový reklamní systém
iReklama.cz - nový reklamní systém